VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Môže byť bezpečnostná prestávka s výnimkou diaľkovej dopravy rozdelená na viac prestávok ?


Čo musí použiť pracovník pri hustení pneumatík kolies nenamontovaných na vozidle, ak sú tieto vybavené obručou so záverným alebo poistným kruhom, alebo delenou obručou ?


Od ustanovení Vyhlášky 208/1991 Zb. sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť:


Spôsobilá a náležito poučená osoba je pre účely Vyhlášky 208/1991 Zb.:


Kedy je prevádzkovateľ povinný oboznámiť vodiča s pridelným vozidlom ?


Akú činnosť môže vykonávať vodič počas bezpečnostnej prestávky ?


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?


Čo musí vykonať pracovník pred začatím zváračských prác na vozidlách s plynovým zariadením


Ako sa ukladajú v garáži odpadky nasýtené olejom alebo inými horľavinami ?


Kedy je dovolený vstup osoby usmerňujúcej vodiča medzi pripájané vozidlá ?


Diaľkovou dopravou sa rozumie doprava:


Kedy môžu vodiči prekročiť stanovenú nepretržitú dobu vedenia vozidla ?


Používať otvorený oheň v pracovnej jame a v jej okolí do vzdialenosti 1,5 m všetkými smermi:


Aká je to \"spôsobilá a náležite poučená osoba\" pre účely vyhlášky č. 208/91 Zb.?


Pri vykonávaní opravy, údržby a kontroly vozidla je pracovník povinný hlavne